Kultura

Kultura ludowa i kultura masowa

W tym samym społeczeństwie mogą istnieć bardzo wyraźne różnice kulturowe związane z porządkiem społeczno-ekonomicznym, który wpływa na otrzymane wykształcenie, sposób myślenia, uznawanie praw i rodzaj władzy. Ponieważ przynależność do klasy społecznej wpływa notorycznie na rodzaj kultury, którą się posiada, możemy mówić o następujących typach:

Kultura elit

Przez kulturę elit rozumiemy zbiór kodów, symboli, wartości, obyczajów lub sposobów komunikacji podzielanych przez ludzi należących do dominujących grup społecznych, zarówno w sensie politycznym, symbolicznym, jak i ekonomicznym.

W wielu przypadkach kultura ta jest utożsamiana z kulturą postrzegającą wszystkie aspekty kulturowe spoza swojej grupy jako niską jakość. Kultura elit jest uważana za kulturę oświeconych i za tę, która ma pierwszeństwo w nauczaniu w instytucjach edukacyjnych.

Przykładem kultury elit est chodzenie do opery, uzyskanie B2 z języka angielskiego, posiadanie dyplomu uniwersyteckiego, gra w golfa.

Cywilizacja obrazu…

Kultura ludowa

Kultura ludowa rozumiana jest jako zbiór symboli, wartości, zwyczajów, form wyrazu artystycznego, tradycji, odniesień i sposobów komunikacji, które odpowiadają popularnym sektorom społeczeństwa.

Można ją zdefiniować jako kulturę ulicy, czyli to, co nabywa się przez fakt życia w danym miejscu, przekazywane między innymi w rodzinie, sąsiedztwie, wśród kolegów w szkole.

Ponieważ jest ona postrzegana jako rodzaj kultury niskiej jakości, niektórzy wstydzą się, że posiadają te zaplecze kulturowe, więc robią wszystko, aby się od niego trzymać z daleka. Z kolei inni, uważając kulturę elit za zbyt snobistyczną, parodiują lub wyśmiewają kulturę popularną poprzez żarty lub piosenki.

Dzięki pojawieniu się nauki o folklorze możliwe stało się badanie i upowszechnianie treści kultury ludowej za pośrednictwem środków akademickich lub instytucji nastawionych na ochronę dziedzictwa kulturowego, niezależnie od tego, jak mało selektywna czy elegancka może się wydawać kultura popularna.

Przykładem kultury popularnej mogą być tańce wszystkich narodów, rękodzieło, leksykon regionalny, procesje religijne, popularne festyny.

Kultura masowa

Kultura masowa to taka, która powstaje w wyniku rozpowszechniania treści za pomocą środków masowego przekazu, takich jak telewizja czy internet. Ze względu na swój zasięg, rozpowszechniane treści są konsumowane przez wszystkie grupy społeczne.

W ten sposób zatarły się granice między kulturą ludową a elitą, ponieważ klasy niższe mają dostęp do rozrywki tradycyjnie zarezerwowanej dla klas dominujących (np. koncerty operowe na darmowych platformach cyfrowych), podczas gdy aspekty kultury popularnej mogą być wykorzystywane przez klasy wyższe (np. filmy dokumentalne o tradycyjnych tańcach).

Similar Posts

Dodaj komentarz